Γίνε Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων

Το έργο «Γίνε Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων» αποτελεί μία ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της ένταξης στην απασχόληση των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας της Βοιωτίας, συγκεκριμένα της ευρύτερης περιοχής των Θηβών μέσω παράλληλων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Μέσα από το έργο «Γίνε Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων» προβλέπεται η υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής Βοιωτίας ώστε να μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να επωφεληθούν από τις προοπτικές για απασχολησιμότητα και νέα επιχειρηματικότητα που προσφέρει η βιολογική γεωργία. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Βιο-Παραγωγή Βοιωτίας» στην οποία συμμετέχουν φορείς με μεγάλη εμπειρία σε θέματα απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, την κατάλληλη προετοιμασία, την επιδοτούμενη κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 60 συνολικά ανέργων, εκ των οποίων:

  • 30 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • 30 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας


Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Βιο-Παραγωγή Βοιωτίας» συνεργάζονται φορείς με αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, γεγονός που εξασφαλίζει τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών των ομάδων στόχου. Στη Σύμπραξη αυτή έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους φορείς που ασχολούνται με την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, την προώθηση βιολογικών καλλιεργειών στην περιοχή, την εκπροσώπηση των ομάδων στόχου, την παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής, αλλά και συνεταιρισμοί της περιοχής καθώς και Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα.

espa_full_logos_final


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/socialempowerment/public/wp-includes/plugin.php on line 423